Guru Namasankeerthanam on Tuesday, Jan 1st, 2019 at Edison, NJ

Event details

  • Tuesday | January 1, 2019
  • 3:30 pm - 7:30 pm
  • 85 Calvert Ave West, Edison, NJ 08820

Mahaperiyava Aradhanai Celebrations – Gurunamasmaranam

Guru Namasankeerthanam on Tuesday 1st Jan 2019 at Edison, NJ

Host: Smt and Sri. Ramasheshan

85 Calvert Ave West, Edison, NJ 08820