Guru Namasankeerthanam on 7th Dec 2019 at Sacramento CA

Event details

  • Saturday | December 7, 2019
  • 8:30 am - 1:00 pm
  • 52 Natoma St, Folsom, CA 95630
  • 9163759306

Guru Namasankeerthanam on Mahaperiyava

26th Aradhana of Sri Sri Kanchi Maha Periyava

Presented by Sacramento Mahaperiyava Mandali & Sri Satguru Seva Samajam

Venue: Folsom Community Center

52 Natoma St, Folsom, CA 95630